Δικαιώματα και υποχρεώσεις / by

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών στους οποίους χορηγούνται οι δοκιμασίες :

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Προσδοκίες

(Rights and Responsibilities of Test Takers : Guidelines and Expectations,
1998, Αμερικανικός Ψυχολογικός Σύνδεσμος)

 

Οι εξεταζόμενοι έχουν το δικαίωμα :

 1. Να είναι ενήμεροι των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους ως λήπτες της δοκιμασίας.
 2. Να αντιμετωπίζονται με ευγένεια, σεβασμό και αμεροληψία, ανεξάρτητα από ηλικία, τυχόν αναπηρία, εθνικότητα, φύλο, θρήσκευμα, σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά.
 3. Να αξιολογούνται με τις κατάλληλες και σύμφωνα με τα επαγγελματικά κριτήρια μετρήσεις, και να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της δοκιμασίας.
 4. Πριν από τη δοκιμασία να ενημερώνονται εν συντομία, με γραπτό ή προφορικό τρόπο, για το σκοπό ή τους σκοπούς της δοκιμασίας, για το είδος ή τα είδη των δοκιμασιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, για το αν τα αποτελέσματα θα αναφερθούν στους ίδιους ή σε άλλους, όπως και για την προκαθορισμένη χρήση (ή χρήσεις) των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση αναπηρίας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να πάρουν πληροφορίες για την προσαρμογή του τεστ στην κατάστασή τους. Αν δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα της δοκιμασίας, έχουν το δικαίωμα να μάθουν προκαταβολικά αν είναι διαθέσιμη κάποια προσαρμογή της δοκιμασίας σε γλώσσα που χειρίζονται επαρκώς.
 5. Να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε θα γίνει η δοκιμασία, αν και πότε τα αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα στους ίδιους, αν θα είναι δωρεάν ή αν θα πρέπει να καταβάλουν αμοιβή.
 6. Να υποβληθούν στη δοκιμασία (της οποίας τα αποτελέσματα θα ερμηνευτούν) από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα που πληρούν την επαγγελματική δεοντολογία.
 7. Να γνωρίζουν αν οι δοκιμασίες είναι προαιρετικές, καθώς και ποιες είναι οι συνέπειες της συμμετοχής ή της μη συμμετοχής τους σε αυτές, της πλήρους συμπλήρωσής τους ή της ακύρωσης της βαθμολογίας τους. Για να μάθουν αυτές τις συνέπειες, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει ίσως να θέσουν οι ίδιοι ερωτήσεις.
 8. Να λάβουν, μετά την πάροδο λογικού χρονικού διαστήματος από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας, μια γραπτή ή προφορική επεξήγηση των αποτελεσμάτων τους στη δοκιμασία, διατυπωμένη σε κοινή και κατανοητή στους ίδιους ορολογία.
 9. Να ζητήσουν να παραμείνουν απόρρητα τα αποτελέσματά τους στη δοκιμασία, στο βαθμό που κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 10. Να εκθέτουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τη διαδικασία της δοκιμασίας ή με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και να αναμένουν να πάρουν τις ανάλογες πληροφορίες για τις διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να γνωστοποιήσουν αυτόν τους τον προβληματισμό.

 
Οι εξεταζόμενοι έχουν την υποχρέωση :

 1. Να διαβάζουν ή/και να ακούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εξεταζόμενοι.
 2. Να συμπεριφέρονται στους άλλους με ευγένεια και σεβασμό κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.
 3. Να κάνουν ερωτήσεις πριν από τη δοκιμασία εάν δεν είναι σίγουροι για το λόγο και τον τρόπο διεξαγωγής της, για το τι θα τους ζητηθεί να κάνουν και για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα.
 4. Να διαβάζουν ή να ακούν εκ των προτέρων και με προσοχή τις πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμασία και όλες τις οδηγίες. Να ενημερώνουν από πριν τον εξεταστή για το εάν επιθυμούν κάποια αναπροσαρμογή της διαδικασίας ή εάν έχουν οργανικό πρόβλημα ή ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους στη δοκιμασία. Αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας της δοκιμασίας, είναι ευθύνη τους να ενημερώσουν τον εξεταστή.
 5. Να γνωρίζουν πότε και που θα διεξαχθεί η δοκιμασία, να πληρώνουν για τη δοκιμασία αν είναι απαραίτητο, να εμφανίζονται εγκαίρως στον τόπο διεξαγωγής έχοντας μαζί τους ό,τι χρειάζεται και να είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος στη δοκιμασία.
 6. Να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται και να είναι ειλικρινείς καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης.
 7. Να γνωρίζουν και να αποδέχονται τις συνέπειες της μη συμμετοχής τους στη δοκιμασία σε περίπτωση που επιλέγουν να μην εξεταστούν.
 8. Να ενημερώνουν το αρμόδιο άτομο που τους έχει υποδείξει ο υπεύθυνος για την εξέταση οργανισμός, αν θεωρούν ότι οι συνθήκες εξέτασης επηρέασαν την επίδοση και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματά τους στη δοκιμασία.
 9. Να ρωτούν για το «απόρρητο» των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας αν τους απασχολεί αυτό το ζήτημα.
 10. Να εκφράζουν εγκαίρως και ευγενικά τον προβληματισμό τους, εάν φυσικά υπάρχει, σχετικά με τη διαδικασία της εξέτασης ή τα αποτελέσματα.

(Πηγή : Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα,  Συγγραφείς : Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, Π. Ρούσση, Εκδόσεις : Ελληνικά Γράμματα)